Odborníci na úpravu vzduchu…

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov a informácie o spracovaní osobných údajov

(ďalej len „Zásady“)
 1. Nariadenie (EU) 2016/679 (GDPR) predstavuje právný rámec ochrany osobných údajov platný na celom území EU, ktorý háji práva jej občanov proti neoprávnenému zaobchádzaniu s ich dátami a osobnými údajmi. GDPR preberá všetky zásady ochrany a spracovania údajov, na ktorej systém ochrany osobních údajov stojí a potvrzuje, že ochrana cestuje cez hranice súčasne s osobnými údajmi.
 2. V súlade s tým sa všeobecné právne predpisy zavádzajú a posilňujú práva osôb, ktoré sú dotknuté spracovaním, a to v obidvoch zložkách: mať (získavať) informácie o tom, ktoré údaje sa spracovávajú a prečo, a požadovať dodržiavanie pravidiel, vrátane nápravy stavu. GDPR kladie systematicky dôraz na vymahateľnosť práv ľudí a povinností správcov (zodpovedných za spracovanie).

1 Úvodné ustanovenie

Pre potreby týchto Zásad sa rozumie:

1.1 Prevádzkovateľ

 1. Obchodná spoločnosť Airshop s.r.o. , IČO 47907126 , so sídlom Nejedlého 65, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
 2. Webová aplikácia www.vzdusin.sk
 3. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 1.5.2018
 4. Prevádzkovateľ prevádzkuje vyššie uvedenú Webovú aplikáciu. V rámci Webovej aplikáce sú spracovávané Osobné údaje uvedené v bodě 3.2 za účelmi uvedenými nižšie v bode 3.3.

1.2 Platnosť uvedených Údajov a aktivít.

V Zásadách sú označené platné a neplatné vyjadrenia. Vyjadrenia sú štruktúrované do nešpecifikovaných zoznamov.

1.3 Správca

 1. Správca je osoba, ktorá spravuje, maže, zapomene, upravuje, prenáša, zabezpečuje mazanie dát zo všetkých záloh Názov: Veronika Barbiriková , E-mailová adresa: info@vzdusin.sk
 2. Prevádzkovateľ ako správca osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov, vrátane rozsahu jeho práv, ktoré súvisia s spracovaním jeho osobných údajov

2 Súvisiace dokumenty

Uvedenie súvisiacich dokumentov. Tieto Zásady doplňují Obchodné podmienky, ktoré sú k dispozícii: https://www.vzdusin.sk/obchodne-podmienky

3 Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní

3.1 Subjekt

Subjekt je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa týkajú (ďalej len “subjekt”). Subjekt nie je právnická osoba. Údaje týkajúce sa právnickej osoby nie sú osobné údaje.

3.2 Osobnými údajmi sa rozumie

Pre potreby týchto zásad sa s osobnými údajmi rozumie:
 • Email
 • Meno a priezvisko
 • Korespondenčná fyzická adresa používateľa (nie právnickej osoby)
 • Telefon
 • Informácie o nákupe (tovar, cena, množstvo, obsah košíku)
 • Po prihlásení do systému evidujeme informácie o návšteve Subjektu určitých stránok a prehľadávania obsahu webových aplikácií
 • IP adresa počítača alebo počítačovej siete
 •  Informácia o používaní stránok prihlásených používateľov (URL, doba na stránke, atď.)
 • Identifikačné číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby.

3.2.1Citlivé údaje

Citlivé údaje nie sú spracovávané.

3.3 Účel spracovánia osobných údajov

Osobné údaje subjektov sú používané k týmto účelom (službám):
 • Obchodnou činnosťou vyhotovenia objednávky e-shopu za dobu: 5 rokov. Ak Subjekt neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzatvoriť zmluvu s Provozovateľom a / alebo mu poskytnúť služby vyplývajúce z tejto zmluvy. Osobné údaje sú nevyhnutné na poskytnutie konkrétnej služby alebo produktu prevádzkovateľa. Na účely plnenia zákonných povinností archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. (Okrem e-mailovej adresy a telefónneho čísla) budú ďalej spracovávané a uchovávané počas 5 rokov počínajúc rokom nasledujúcim po roku, v ktorom došlo k uzavretiu zmluvy medzi prevádzkovateľom a subjektom
 • Zaregistrovanie k: vyhotovenie objednávky e-shopu a na účely uzavretia zmluvy, počas trvania zmluvného vzťahu.
 • Skvalitnenie našich služieb a obsahu Webové aplikácie (napr. Pre návrh úpravy webových aplikácií) počas 2 rokov
 • Obchodné oznámenie – poslanie ponuky na tovar alebo službu, správy, ktoré vedú k predaju až do odhlásenia subjektu odberu obchodných oznámení. zasielanie informácií o zmenách na váš registračný účet, informácie o aktivitách, ktoré sa týkajú alebo nadväzujú na vašu aktivitu (napr. Reakcia na vaše komentáre, informácie o zmenách ceny sledovaných tovarov …) počas: X dní, mesiacov, rokov, platnosti.
 • Remarketing – zaradenie do remarketingového publika, spracovateľm Cookies je treťou stranou, zvyčajne Google, Sklik, Facebook. Remarketing slúži na zobrazenie reklamného oznámenia pre návštevníkov webu počas 30 dní

3.4 Spracovatelia

Kto sú spracovatelia, ktorí používajú správcu ku spracovániu osobných údajov a firmy tretích strán). Interná evidencia údajov v nástrojoch: informačný systém, administrácia e-shopu na adrese webovej aplikácie K vyššie uvedeným účelom.
 • Google LLC („společnost Google“) so sídlom na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké k údajom: Cookie za účelom Remarketingu, ktorý umožňuje znovu osloviť Subjekt, ktorý už v minulosti navštívili webovú stránku . Reklamy sa môžu zobrazovať pri prechádzaní iných webov v Obsahovej sieti Google. Remarketing. Prevádzkovateľ využíva služby G Suite a Google Cloud Platform, ktorých prevádzka je v súlade s európskymi štandardami ochrany osobných údajov.
 • Facebook Inc., Menlo Park, Kalifornia, USA k akým údajům: Ukladá Cookies. Více informací https://www.facebook.com/policies/cookies/ Remarketing.
 • Heureka Shopping s.r.o., k akým údajom: Informácie o nakúpenom tovare, Email a účelom: zaslanie emailu so žiadosťou o hodnotenie nákupu.
 • Emailový systém: Hromadné e-maily spoločnosť nerozosiela. Subjekt odosilea iba e-maily súviasiace s vybavením objednávky a reklamacií.

3.5 Akceptácia / súhlas so spracovaním osobných údajov

Akceptácia / súhlas so spracovaním osobných údajov vyjadrujú Subjekty týmito spôsobmi.
 • Aktívnym odsúhlasením (zakliknutím): Chcem dostávať novinky pri potvrdení objednávky
 • Súhlas sa vyjadruje samotným zadaním osobných údajov a ich odoslaním (tj. kliknutím na príslušné tlačítko). Na stránke je informácia o spracovaní osobných údajov. Súhlas vyplýva z kontextu a procesu. Subjekt berie na vedomie, že odoslaním vyplneného registračného formulára započne spracovanie Osobných údajov Prevádzkovateľom.
 • Prihlásením svojimi registračnými údajmi. Pokiaľ Subjekt neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné poskytnúť služby uvedené v kapitole 3.3. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa.

3.6 Neosobné údaje

Pre prehľadnosť uvádzame neosobné údaje, ktoré evidujeme, tj. nie je treba súhlas Subjektu.
 • Cookies nutné pre fungovanie Webovej aplikácie
 • Anonymné návštěvy stránok (napr. URL, prehliadač, operačný systém návštevníka)

3.7 Práva a povinnosti

 1. Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu Osobných údajov.
 2. Subjekt je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť pravdivé a presné Osobné údaje.
 3. Subjekt má právo svoj súhlas (v prípadoch, kde spracovanie Osobných údajov prebieha na základe súhlasu so spracovaním poskytnutých Osobných údajov kdekoľvek odvolať na emailovej adrese Správcu. Odvolanie súhlasu so spracováním Osobných údajov však nie je možné v rozsahu a pre účely plnenia zákonnej povinnosti Prevádzkovateľom. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie Osobných údajov, ktoré správca spracováva na základe iného právneho základu, je súhhlas (tj. hlavne ak je spracovanie nutné k plneniu zmluvy, právnej povinnosti či z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch).
Subjekt má ďalej právo:
 1. prístup k Osobným údajom;
 2. na opravu poskytnutých Osobných údajov;
 3. na výmaz poskytnutých Osobných údajov;
 4. na obmedzenie spracovania Osobných údajov;
 5. podať sťažnost na Úrade pre ochranu osobných údajov.
V prípade, že by sa Subjekt domnieval, že Prevádzkovateľ spracováva jeho Osobné údaje v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, hlavne ak sú Osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
 1. požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie, a to e-mailom na emailovou adresu Správcu
 2. vzniesť námietku proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na emailovou adresu Správcu, aby sa zajistilo odstránenie takto vzniknutého stavu (napr. blokovaním, prevedením opravy, doplnením alebo likvidáciou osobných údajov). Prevádzkovateľ o námietke ihneď rozhodne a informuje Subjekt. Ak prevádzkovateľ nevyhovie námietke, má Subjekt právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie Subjektu obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad pre ochranu osobných údajov priamo.
 3. Požádá-li Subjekt o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti Provozovatelem na adrese Správce
 4. Pokiaľ Subjekt uplatní právo na prístup k Osobním údajov v elektronickej forme, Prevádzkovateľ mu požadované informácie poskytne taktiež v elektronickej forme, iba ak Subjekt požiada o iný spôsob poskytnutí informácii.
 5. Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovanej a nedôvodnej žiadosti o poskytnutie fyzickej kópie spracovávaných Osobných údajov účtovať primeraný poplatek za administratívne náklady s tým spojené.

4 Záverečné ustanovenia

 1. Všetky právne vzťahy vzniknuté v súvislosti so spracovaním osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Subjektom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.
 2. Vo vzťahu k tejto webovej aplikácii môžu byť osobné údaje prenesené cez medzinárodné hranice k miestam, kde sa nachádzajú servery podporujúce webové stránky.
 3. Subjekty, ktoré prostredníctvom svojej registračnej formy poskytnú svoje osobné údaje na účely uzatvorenia zmluvy s prevádzkovateľom alebo poskytnú súhlas s spracovaním osobných údajov tak urobí dobrovoľne, na ich meno a prevádzkovateľ nekontroluje ich činnosť.
 4. Znenie Zásad môže Prevádzkovateľ zmeniť alebo doplniť. O každej takejto zmene Prevádzkovateľ informuje subjekty e-mailom najmenej 30 dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny.
 5. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom uvedeným v kapitole 1

Zľava 3% pri nákupe nad 150€.

Použite kupón: ZLAVA3