Odborníci na úpravu vzduchu…


Obchodné podmienky

Dole uvedené obchodné podmienky platia pre kúpne zmluvy uzatvorené v internetovom obchode Vzdušín.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) a kupujúceho (zákazníka). Prevádzkovateľom internetového obchodu je Airshop s.r.o., so sídlom Nejedlého 65, 841 02, Bratislava – Dúbravka, IČO: 47907126.

Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) v aktuálnom znení a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov. Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom elektronického nákupu sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákona č. 102/2014 Z. z zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP”) upravujú podrobnosti pri uzatváraní a realizácii obchodu.

1. Kúpna zmluva

  • Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom k uzatvoreniu kúpnej zmluvy je umiestnenie zoznamu produktov, ktoré prevádzkovateľ ponúka zákazníkovi a umožňuje mu ich objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese: www.vzdusin.sk. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim – spotrebiteľom a následným prijatím objednávky dodávateľom, ktoré je potvrdené kupujúcemu vo forme informatívneho e-mailu. Na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.
  • Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí.Keďže je na ne dostatočným spôsobom upozornený pred uskutočnením objednávky a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
  • Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávkového formulára.
  • Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo “Potvrdiť objednávku”.
  • Predávajúci si okrem iného vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzatvorením kúpnej zmluvy, na základe dohody s kupujúcim, v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodovateľa tovaru. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená naspäť na jeho účet alebo adresu a k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nedôjde.
  • Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zdarma, nemožno uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa. Taký tovar totiž spĺňa podmienky darovacej zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy SR.

2. Reklamácia

Priebeh lehoty pre vybavenie reklamácie je pozastavený v prípade, že predávajúci neobdržal všetky podklady pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iné podklady, a pod.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

3. Práva z chybného plnenia – reklamácia tovaru

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi – ide najmä o § 620 Občianskeho zákonníka, ktorý presne stanovuje záručné doby a ďalej zákon č. 250/2007 Z. z. O ochrane spotrebiteľa.

Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že vec pri prevzatá nemá chyby. Hlavne deklaruje spotrebiteľovi, že v dobe, kedy bola vec prevzatá, má vlastnosti, ktoré si obe strany dohodli. Reklamácia je možá, ak chýba vlastnosť, ktorá bola predávajúcim popísaná a zaručená, resp. by sa pri takomto produkte, podľa jeho zaradenia, takáto vlastnosť očakávala (aj podľa reklamy). V takom prípade môže spotrebiteľ žiadať o dodanie novej veci bez závad. Pokiaľ sa však chyba týka iba súčasti produktu, môže kupujúci požiadať len o výmenu súčasti. Ak to nie je možné, môže od zmluvy odstúpiť. Ak je možné chybu odstrániť, má spotrebiteľ nárok na jej bezplatné odstránenie. Právo na dodanie novej veci alebo výmenu súčasti má spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľnej chyby, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt chyby po už prebehnutej oprave.

Ak spotrebiteľ od zmluby neodstúpi a ani si neuplatní právo na dodanie novej veci bez závad, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Právo z chybného plnenia/ právo na reklamáciu spotrebiteľovi zaniká akonáhle je v situácii, že o danej závade pred prevzatím veci vedel alebo pokiaľ túto závadu sám spôsobil. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo na reklamáciu tovaru, pokiaľ sa u tovaru vyskytne závada v priebehu 24 mesiacov od prevzatia.

4. Osobný odber tovaru

Tovar je zákazníkovi v kamennom obchode dodávateľa rezervovaný počas 5-tich pracovných dní od výzvy k odberu tovaru.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkou komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom)

Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný zákazníkovi. Predávajúci zároveň zašle spolu s tovarom daňový doklad – faktúru, prípadne i dodací list a záručný list ak je spolu s tovarom dodávaný). Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, a to do štrnástich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom “kamennom” obchode (vylučuje sa teda riadne používanie tovaru a jeho následné vrátenie predávajúcemu). Toto ustanovenie zákona teda nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Musí byť zachovaná primeraná starostlivosť o tovar a vrátený tovar musí byť nepoškodený a musí obsahovať kompletné príslušenstvo, vrátane pôvodného obalu. Nemôže niesť známky neprimeraného alebo nadmerného používania. Náklady na vrátenie tovaru sú na strane zákazníka (odporúčame tovar pri odosielaní poistiť). Ak kupujúci odstupuje od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu tovar bude vrátený. Pokiaľ je vrátený tovar čiastočne poškodený, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať.

V prípade, že si spotrebiteľ praje podľa predošlého odstavca odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní, kontaktuje predávajúceho a najlepšie v písomnej forme uvedie, že od zmluvy odstupuje (ideálne priamo s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí). Pozn.: Peniaze je možné vrátiť aj v hotovosti v sídle spoločnosti alebo na niektorej z predajní.

Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ zasielať na adresu predajne alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@vzdusin.sk.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci započítať svoje skutočné náklady spojené s vrátením tovaru. Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá v prípade, že dôjde k poškodeniu/porušeniu ochranných pečatí a nálepiek, pokiaľ na výrobku sú; neodbornou inštaláciou, zachádzaním či obsluhou (ktoré sú v rozpore s užívateľským manuálom/návodom); ak bol tovar poškodený živlami; nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii prislúchajúcej k tovaru.

6. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie (hlavne prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete) ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) si hradí kupujúci sám.

7. Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

Predávajúci prehlasuje, že akékoľvek osobné údaje sú dôverné a budú použité len pre prípad plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú zverejnené iným spôsobom, poskytnuté tretej osobe a pod. (výnimkou je situácia súvisiaca s distribúciou či platobným stykom týkajúcim sa objednaného tovaru). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt neutrpel ujmu na svojich právach, hlavne na práve zachovnia ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracované a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, hlavne so zákonom č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas ku zhromažďovaniu a spracovaniu týchto osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a využita pre marketingové účely predávajúceho (hlavne pre zasielanie obchodných správ, telemarketing, sms), a to až do doby vyjadrenia jeho písomného nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu Airshop s.r.o., Nejedlého 65,84102, Bratislava. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje i elektronická forma, hlavne prostredníctvom kontaktného formulára na webových stránkách: //www.vzdusin.sk/index.php?route=information/contact. Kupujúci má právo prístupu ku svojim osobným údajom a právo na ich opravu (prostredníctvom citovaného kontaktného formulára vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie závadného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 62 odseku 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte už udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzy nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžete odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu.

8. Platba prostredníctvom platobnej brány 24-pay (Okamžitá platba, Platba kartou, Platba prevodom).

Schválené a regulované Národnou bankou Slovenska. Číslo oprávnenia ODB-8835-5/2012.

9. Záverečné ustanovenia

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi dodávateľom a zákazníkom. Dodávateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Zmenené podmienky vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach: www.vzdusin.sk/obchodni-podminky.

Zľava 3% pri nákupe nad 150€.

Použite kupón: ZLAVA3